Statement over het openen van de Volière / Statement about opening the Aviary

picture of the aviary fence cut open, at night picture of the aviary fence cut open, at night overview picture of the front of the aviary at night, with the graffiti on the bottom saying "Jij bent toch ook liever vrij?"

[English below]

Een aantal leden van De Zwarte Tulp hebben in de nacht van 7 op 8 november de kooien van de Volière in Het Plantsoen in Leiden geopend, zoals wij hadden beloofd na onze vorige actie.

Voor onze beweegredenen verwijzen we jullie naar ons vorig statement op onze website. Hierin stellen wij dat de vrijheid van de vogels prioriteit nummer 1 is en het opsluiten van de vogels moreel verwerpelijk is. Wij willen ook graag benadrukken dat er 0 vogels dood zijn aangetroffen als gevolg van onze vorige actie.

Wij hebben het vermoeden dat er hierdoor dit keer een andere reactie vanuit de gemeente is gekomen. De gemeente kan nu niet meer claimen dat er ontsnapte vogels gestorven zijn. In plaats daarvan valt ons nu tegenstrijdige berichtgeving vanuit de gemeente, Sleutelstad en het Leidsch Dagblad op.

De gemeente claimt dat er een kat is aangetroffen in de volière, dit is te zien op foto’s. Echter zeggen zij vervolgens ook dat deze kat vogels heeft opgegeten, een claim die Unity zonder kritiek heeft overgenomen en zelfs als kop van hun artikel gebruikt. Dit terwijl volgens het Leidsch Dagblad de kat zich schuw in een hoekje had verstopt.  Sleutelstad wekte dinsdag nog de suggestie dat wij die kat daar zouden hebben achtergelaten. Inmiddels vertelt Sleutelstad echter hetzelfde verhaal als de gemeente.

Wij willen duidelijk maken dat wij deze kat niet in de kooi hebben achtergelaten. Wij zijn tegen het plaatsen van dieren in kooien, dit geldt ook voor katten.  Daarnaast is voor de claim dat de kat vogels heeft opgegeten ook geen bewijs geleverd. Als deze kat daadwerkelijk vogels heeft opgegeten, dan willen wij dat graag zien voordat wij dat geloven.

Wij vinden het jammer dat de autoriteiten onze zorgen niet serieus nemen en opnieuw ongefundeerde claims maken. Dit leidt af van het punt van onze actie: vogels zouden niet gedwongen in een kooi opgesloten moeten zitten. In plaats daarvan willen ze door middel van ongegronde claims ons wegzetten als zijnde niet te vertrouwen criminelen die het per definitie aan het verkeerde eind hebben. Maar, als de vogels niet opgesloten zouden zitten, zouden wij ze ook niet hoeven te bevrijden.

Daarom willen wij mensen vragen om niet zomaar alles wat de autoriteiten en de media zeggen te geloven als daarvoor geen bewijs voor wordt geleverd en kritisch na te denken.

Over kritisch nadenken gesproken, we vinden het opvallend dat nergens in de reacties, zowel van de media en comments daar, een antwoord wordt gegeven op de vraag die we gesteld hebben. Is dit omdat men werkelijk liever in een kooi geboren wordt, om hun hele leven door te brengen in de grootte van een kleine studentenkamer in plaats van de wijde wereld daarbuiten? Wij betwijfelen dit ten zeerste. Vandaar dat we opnieuw willen vragen: Jij zou toch ook liever vrij zijn?

Aan de gemeente willen wij vragen om onze zorgen te bespreken. Wij hebben de stukken van de gemeenteraad gelezen en wij vinden het onacceptabel en ronduit ondemocratisch hoe het college met de Partij voor de Dieren is omgegaan. Neem ook hun zorgen serieus.

Het is in ieder geval duidelijk dat de gemeente zich vijandig naar ons opstelt.

Met strijdbare groet,

Team Vogelvrij

[ENGLISH]

Several members from De Zwarte Tulp opened the cages of the Aviary in Het Plantsoen in Leiden on the night of 7 to 8 November, as we had promised after our previous campaign.

For our reasoning, we refer you to our previous statement on our website. In this text we state that the freedom of the birds is priority number one and the confinement of the birds is morally unjustified. We would also like to emphasize that 0 birds were found dead as a result of our previous action.

We suspect this is the reason the municipality reacted differently this time. They can no longer claim that the escaped birds died. Instead, we are noticing conflicting reports from the municipality and outlets like Sleutelstad and Leidsch Dagblad.

The municipality claims that a cat was found in the aviary, this can be seen in photos. However, they also claim that thIs cat ate some of the birds, a claim which Unity then uncritically regurgitated and turned into their headline. This while Het Leidsch Dagblad previously said that the cat had timidly hidden itself away in a corner. On Tuesday, Sleutelstad even went so far as to suggest that we left this cat here, now they tell the same story as the municipality.

We want to make it clear that we did not leave this cat in the cage. We are against putting animals in cages, this includes cats. In addition, no evidence has been provided for the claim that the cat had eaten some of the birds. If this is actually true, we’d like to see some proof.

We are saddened to see that the municipality is not taking our concerns seriously and is making unsubstantiated claims again. This distracts from the point of our action: birds shouldn’t be forced into cages. Instead, they want to portray us as untrustworthy criminals who are inherently wrong. If the birds weren’t trapped, we wouldn’t have had to free them.

This is why we would like to ask people to not just believe everything the authorities and the media say without substantial proof to back it up. Please think critically.

Speaking of critical thinking, we find it peculiar that nowhere in the responses, both from the media and comments there, we’ve seen an answer to the question we raised. Is this because people would rather be caged from the moment they’re born, living the rest of their lives in the equivalent of a tiny student room instead of the vast outside world? We highly doubt it. Therefore we’d like to ask again: wouldn’t you rather be free too?

We would like to ask the municipality to discuss our concerns. We have read the documents from the city council and we find it unacceptable and borderline undemocratic how the council has dealt with the Partij voor de Dieren. Take their concerns seriously as well.

In any case, it’s clear that the municipality is showing some hostility towards us.

With militant regards,

Team “Free as a bird”

First-aid workshop – 29-09 @ vd Werfstraat 39, Leiden

[ English below ]

We hebben tijdens protesten, in het bijzonder de woonprotesten, gemerkt dat er nogal wat gewonden vallen door politiegeweld.

Daarom organiseren we een EHBO cursus gefocust op protesteren. Hierbij wordt er ingegaan op de meest voorkomende verwondingen bij protesten. Maar het zal ook toekomstbestendig zijn door ook in te gaan op wat je bijvoorbeeld kan doen wanneer de politie traangas gebruikt.

Een getrainde BHV’er en activist zal de workshop verzorgen. Mocht je er niet bij kunnen zijn maar ben je wel geïnteresseerd? Geen zorgen. Alle info van de workshop zal ook gedocumenteerd worden in een zine die we binnenkort zullen uitbrengen.

Laat het ons weten als je komt (via DM). Dan kunnen we zorgen dat we genoeg zines hebben voor iedereen.

Wanneer?
29 september om 19:00

Waar?
Vrij Parkeren Leiden.
Van der werfstraat 39, Leiden.

Toegankelijkheid:
De ruimte is rolstoeltoegankelijk.

[ English ]

We have noticed during protests, in particular the housing protests, that quite a few people are injured by police brutality.

That is why we organize a first-aid course focused on protesting. We will discuss the most common injuries during protests. But it will also be future-proof by also discussing what you can do, for example, when the police use tear gas.

A trained emergency response employee will provide the workshop. If you can’t attend but you are interested? No worries. All info from the workshop will also be put in a zine that we will be releasing soon.

Let us know if you’re coming (via DM). Then we can make sure we have enough zines for everyone.

When?
September 29 at 19:00

Where?
Free Parking Leiden.
Van derwerfstraat 39, Leiden.

Accessibility:
The space is wheelchair accessible.

Response to criticism regarding the liberation of birds from the aviary in the Plantsoen

Picture of a bird flying in front of a cut open cage, text above and under the bird "Statement, link in bio", and a DZT logo next to the bird

[English below]

Reactie op kritiek betreffende de bevrijding van vogels uit de volière in het Plantsoen

We hebben enorm veel comments gekregen onder onze post van de aanslag op de volière. In plaats van dat wij in de comments antwoorden zullen we de meest voorkomende kritiek in deze post behandelen. De reacties op deze kritiek komt niet vanuit De Zwarte Tulp als geheel, maar vanuit de uitvoerders van deze actie.

 

#1 We hebben vogels vermoord / dierenmishandeling gepleegd

Als dieren komen te overlijden in het wild is dat slechts hoe de natuur werkt. De meeste dieren sterven niet aan ouderdom. Dit is niet iets slechts. De overblijfselen van de dieren vormen voedsel voor andere dieren en planten. Dit heet de voedselketen. Exact deze logica is ook de reden waarom boswachters (en andere bevoegden) geen dieren mogen redden van roofdieren die hen willen opeten. Dat zou namelijk dierenmishandeling zijn naar de roofdieren. Je onthoudt hen dan van hun eten. Het kan dan zijn dat deze roofdieren namelijk een hongerdood overkomen door menselijke inmenging.

Juist deze inmenging is waar wij tegen zijn. Het opsluiten van dieren is ook inmenging in de natuur. Iets waar wij, en dus ook boswachters, op tegen zijn. Het boeit ons niks wat mensen vinden over de vrijheid van dieren. Het enige wat ons boeit is dat dieren vrij zijn. Vrij om te gaan. Vrij om te blijven. Vrij om te leven. Vrij om te sterven. Vrij om andere dieren te eten.

Wij geven niet om dierenlevens.

Wij geven om de vrijheid van dieren; levend of dood.

 

#2 De vogels kunnen onmogelijk overleven in het wild

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het afhankelijk maken van dieren. Deze vogels zijn, mits jullie kritiek terecht is, afhankelijk gemaakt van hun onderdrukkers door de medewerkers van de volière en, in het verlengstuk daarvan, de gemeente. Om deze cyclus te doorbreken moeten wij, als anarchisten, inderdaad minder leuke dingen, zoals de mogelijke dood van dieren, riskeren. Ook hebben wij deze vogels niet verplicht om uit de kooi te gaan. Dit hebben jullie ook kunnen zien. Op de foto’s van een post van de Zwarte Tulp kun je zien dat een fazant lekker bij de volière is blijven chillen. Ook is er in het artikel van het Leidsche Dagblad vermeld dat: “Om hem [medewerker van de volière] heen fladdert een bont gezelschap aan kleine vogels die zijn teruggekeerd of de kooi nooit hebben verlaten.” Met andere woorden: de vogels hadden sinds het openbreken van de kooi een keuze tussen vrijheid en gevangenschap. Sommigen van hen kozen voor vrijheid en anderen niet. Weer anderen kregen later spijt en keerden terug omdat zij vermoedelijk doorkregen dat zij niet konden overleven in het wild. In ieder geval werd deze keuze hen niet ontnomen. Zij werden hierin niet langer onderdrukt. Wij zijn daarom ook niet tegen de volière, maar wel tegen de volière MET KOOI. Je kunt prima vogels opvangen en hen eten geven, maar ontneem hen niet de vrijheid om te komen en gaan.

Net als mensen, die soms het leven in gevangenschap niet meer kunnen verdragen, kiezen dieren soms ook liever voor de dood.

 

#3 We hebben het eco-systeem beschadigd

Wij waren niet degenen die uitheemse vogels naar Nederland brachten en ze hier tegen hun wil opsloten. Je moet niet boos zijn op degenen die de vogels hebben bevrijd. Je zou boos moeten zijn op degenen die de vogels hier in de eerste plaats hebben gebracht. Ze werden uit hun geboorteland megenomen om de koloniale drang te bevredigen om ‘exotische’ dingen uit verre landen te bezitten. Vermoord de kolonisator in je hoofd en stop met het stelen en opsluiten van dingen en wezens uit landen die niet van jou zijn. Dood de kolonisator in je hoofd en stop met boos zijn op degenen die vechten voor bevrijding. Het ecosysteem was al beschadigd door de overheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het beschadigen van het ecosysteem.

Wij hopen met deze argumenten jullie iets meer inzicht hebben kunnen geven in het perspectief waar wij vandaan komen. De vrijheid van de dieren staat bij ons voorop. Dat is inclusief de vrijheid om in het Plantsoen te blijven. Dieren zijn niet “dommer” dan mensen. Zij kunnen prima hun eigen keuzes maken en ook hun eigen fouten maken, eventueel zelfs fatale fouten.

“The only time you’ll be completely safe is when you’re in prison” – Edward Snowden

Met militante groet,

“De Lokale Anarchisten”

 

ENGLISH

Response to criticism regarding the liberation of birds from the aviary in the Plantsoen

We have received a lot of comments under our post about the attack on the aviary. Instead of answering in the comments, we’ll cover the most common criticisms in this post. The reactions to this criticism do not come from the entirety of De Zwarte Tulp, but from the executors of this action.

 

#1 We Killed Birds / Committed Animal Abuse

When animals die in the wild, that’s just how nature works. Most animals do not die of old age. This is not a bad thing. The remains of the animals provide food for other animals and plants. This is called the food chain. Exactly this logic is also why forest rangers (and other authorities) are not allowed to save animals from predators who want to eat them. That would be animal cruelty to the predators. You then deprive them of their food. It is then possible that these predators are starved to death due to human interference.

It is precisely this interference that we oppose. Confining animals is also interference with nature. Something that we, and also forest rangers, are against. We don’t care what arrogant humans think about animal freedom. All we care about is that animals are free. Free to go. Free to stay. Free to live. Free to die. Free to eat other animals.

We don’t care about animal lives.

We care about animal freedom; alive or dead.

 

#2 The birds cannot survive in the wild

We take no responsibility for making animals dependent. Provided your criticism is justified, these birds have been made dependent on their oppressors by the employees of the aviary and, by extension, the municipality. Indeed, to break this cycle we, as anarchists, have to risk less pleasant things, such as the possible death of animals. We have also not mandated these birds to leave the cage. You have also seen this. In the photos of a post by de Zwarte Tulp you can see that a pheasant has been chilling out at the aviary. The article in the Leidsche Dagblad also states that: “Around him [employee of the aviary] flutters a motley crew of small birds that have returned or never left the cage.” In other words: since the cage was broken open, the birds had a choice between freedom and captivity. Some of them chose freedom and others did not. Still others later regretted that choice and returned, presumably recognizing that they could not survive in the wild. In any case, this choice was not taken away from them. They were no longer oppressed in this. We are therefore not against the aviary, but we are against the aviary WITH CAGE. You can take care of birds and feed them, but don’t deprive them of the freedom to come and go.

Just like humans, who sometimes can no longer tolerate life in captivity, animals sometimes prefer death.

 

#3 We have damaged the ecosystem

We were not the ones who brought non-native birds to the Netherlands and locked them up here against their will. You shouldn’t be mad at the ones who freed the birds. You should be mad at the ones who brought the birds here in the first place. They were stolen from their native land to satisfy the colonial urge to collect “exotic” things from far away lands. Kill the colonizer in your head and stop stealing and imprisoning things and beings from lands that aren’t yours. Kill the colonizer in your head and stop being mad at the ones fighting for liberation. The ecosystem was already damaged by the government. We take no responsibility for damaging the ecosystem.

We hope that these arguments have given you a little more insight into the perspective from which we come. The freedom of the animals is our top priority. That includes the freedom to stay in the Plantsoen. Animals are not “dumber” than humans. They are perfectly capable of making their own choices and also make their own mistakes, possibly even fatal ones.

“The only time you’ll be completely safe is when you’re in prison” – Edward Snowden

With militant regards,

“The Local Anarchists”